கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். / The Lord will perfect that which concerns me.

கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். / The Lord will perfect that which concerns me.

சங்கீதம் 138:6-8

6. கர்த்தர் உயர்ந்தவராயிருந்தும், தாழ்மையுள்ளவனை நோக்கிப் பார்க்கிறார்; மேட்டிமையானவனையோ தூரத்திலிருந்து அறிகிறார்.

7. நான் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர்; என் சத்துருக்களின் கோபத்துக்கு விரோதமாக உமது கையை நீட்டுவீர்; உமது வலதுகரம் என்னை இரட்சிக்கும்.

8. கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்; கர்த்தாவே, உமது கிருபை என்றுமுள்ளது; உமது கரத்தின் கிரியைகளை நெகிழவிடாதிருப்பீராக.

Psalm 138:6-8

6 Though the Lord is on high,
Yet He regards the lowly;
But the proud He knows from afar.
7 Though I walk in the midst of trouble, You will revive me;
You will stretch out Your hand
Against the wrath of my enemies,
And Your right hand will save me.
8 The Lord will perfect that which concerns me;
Your mercy, O Lord, endures forever;
Do not forsake the works of Your hands.

Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!