என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டுப்போவதில்லை. / My people shall never be put to shame.

என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டுப்போவதில்லை. / My people shall never be put to shame.

யோவேல் 2:25-27

25. நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பின என் பெரிய சேனையாகிய வெட்டுக்கிளிகளும், பச்சைக்கிளிகளும், முசுக்கட்டைப் பூச்சிகளும், பச்சைப் புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்குத் திரும்ப அளிப்பேன்.

26. நீங்கள் சம்பூரணமாகச் சாப்பிட்டு, திருப்தியடைந்து, உங்களை அதிசயமாய் நடத்திவந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தைத் துதிப்பீர்கள்; என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டுப்போவதில்லை.

27. நான் இஸ்ரவேலின் நடுவில் இருக்கிறவரென்றும், நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர், வேறொருவர் இல்லையென்றும் அறிந்துகொள்வீர்கள்; என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டுப்போவதில்லை.

Joel 2:25-27

25 “So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten,
The crawling locust,
The consuming locust,
And the chewing locust,
My great army which I sent among you.
26 You shall eat in plenty and be satisfied,
And praise the name of the Lord your God,
Who has dealt wondrously with you;
And My people shall never be put to shame.
27 Then you shall know that I am in the midst of Israel:
I am the Lord your God
And there is no other.
My people shall never be put to shame.

Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!