தேவனோவென்றால் ஒரே மனமாயிருக்கிறார்; அவரைத் திருப்பத்தக்கவர் யார்? எனக்குக் குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார். / God is unique, and who can make Him change? He performs what is appointed for me.

தேவனோவென்றால் ஒரே மனமாயிருக்கிறார்; அவரைத் திருப்பத்தக்கவர் யார்? எனக்குக் குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார். / God is unique, and who can make Him change? He performs what is appointed for me.

யோபு 23:13-14

13. அவரோவென்றால் ஒரே மனமாயிருக்கிறார்; அவரைத் திருப்பத்தக்கவர் யார்? அவருடைய சித்தத்தின்படியெல்லாம் செய்வார்.

14. எனக்குக் குறித்திருக்கிறதை அவர் நிறைவேற்றுவார்; இப்படிப்பட்டவைகள் இன்னும் அநேகம் அவரிடத்தில் உண்டு.

Job 23:13-14

13 “But He is unique, and who can make Him change?
And whatever His soul desires, that He does.
14 For He performs what is appointed for me,
And many such things are with Him.

Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!