அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். / By His stripes we are healed.

அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். / By His stripes we are healed.

ஏசாயா 53:4-6

4. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய துக்கங்களைச் சுமந்தார்; நாமோ, அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு, சிறுமைப்பட்டவரென்று எண்ணினோம்.

5. நம்முடைய மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச் சமாதானத்தை உண்டுபண்ணும் ஆக்கினை அவர்மேல் வந்தது; அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம்.

6. நாமெல்லாரும் ஆடுகளைப்போல வழிதப்பித்திரிந்து, அவனவன் தன்தன் வழியிலே போனோம்; கர்த்தரோ நம்மெல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர்மேல் விழப்பண்ணினார்.

Isaiah 53:4-6

4 Surely He has borne our griefs
And carried our sorrows;
Yet we esteemed Him stricken,
Smitten by God, and afflicted.
5 But He was wounded for our transgressions,
He was bruised for our iniquities;
The chastisement for our peace was upon Him,
And by His stripes we are healed.

6 All we like sheep have gone astray;
We have turned, every one, to his own way;
And the Lord has laid on Him the iniquity of us all.

Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!